Välgörenhet

Överskottet från GodFond i Sverige AB går till välgörenhet enligt ditt val

Målsättningen för verksamheterna som ägs av stiftelsen GoodCause (för närvarande, GodEl, GodFond och GodDryck), är att dessa ska vara kommersiellt konkurrenskraftiga i sig och att sedan överskotten från varje verksamhet till 100% går till de välgörenhetsorganisationer som stiftelsen samarbetar med. Som sparare i GodFond väljer du själv, beroende på vilken sparplattform du sparar i, vilken organisation din andel av välgörenhetsmedlen i GodFond ska gå till.* Valbara välgörenhetsorganisationer kvalificerar sig samtliga till Giva Sverige som är Sveriges ledande branschförening för tryggt och etiskt givande.

Sedan starten 2005 har GoodCause delat ut 76,6 mkr till välgörenhet, varav GodFond, som lanserades i april 2009, genererat 19,2 mkr. För verksamhetsåret 2019, skänktes 3,1 mkr till välgörenhet genom GodFond, vilket motsvarar 100% av vinsten efter skatt i GodFond i Sverige AB.

Välgörenhetsmedlen finansieras genom förvaltningsavgiften

Välgörenhetsmedlen som GodFond genererar täcks genom fondens förvaltningsavgift om 0,85%. Av denna avgår i huvudsak en del till kostnader hänförliga till SPP Fonders förvaltning. Om man sparar via distributör går en del även till dessa som i regel givit specialtariffer för det goda syftet. Resterande del av förvaltningsavgiften (merparten) går till GodFond i Sverige AB, där 100% av överskottet kanaliseras till välgörenhet.

Överskottet i GodFond i Sverige AB som delas ut till välgörenhet, ska inte förväxlas med värdetillväxten och utdelningarna i aktiefondens portföljbolag. Dessa kommer spararen till godo till 100% efter att förvaltningskostnaderna för fonden (som täcker välgörenhetskomponenten) har erlagts. Utdelningar från portföljbolagen återinvesteras till 100% i GodFond Sverige & Världen. Sparare som varit med sedan fondens första handelsdag, 22 april 2009, har fram till slutet av förra verksamhetsåret (31 december 2020) erhållit en genomsnittlig årsavkastning om 11,5% utöver att de bidragit till att knappt 20 mkr kunnat skänkas till välgörenhet.

Välgörenhet med årlig regelbundenhet

GodFond ses av många av dess investerare som ett sätt att kontinuerligt (årligen), med automatik, bidra till välgörenhet samtidigt som man tar del av avkastningen i en hållbar och väldiversifierad aktieportfölj. Se viktig information. Valbara välgörenhetsorganisationer är följande:

*I den mån en distributionsplattform inte medger spararens val av välgörenhetsorganisation, eller om spararen ej gör sådant val, fördelas välgörenhetskomponenten av sådan sparares kapital i GodFond pro rata mellan välgörenhetsorganisationerna enligt övriga sparares val.

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan minska kraftigt i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. På www.sppfonder.se hittar du faktablad och informationsbroschyr om Godfond i Sverige & Världen.

Denna hemsida är inte menad att uppfattas som ett erbjudande, rekommendation eller råd om köp eller försäljning av finansiella instrument. Individer som vill ha investeringsråd rekommenderas att ta kontakt med en licensierad finansiell rådgivare.