Välgörenhet

Överskottet från GodFond i Sverige AB går till välgörenhet enligt ditt val

Målsättningen för verksamheterna som ägs av stiftelsen GoodCause (GodEl och GodFond), är att dessa ska vara kommersiellt konkurrenskraftiga i sig och att sedan överskotten från varje verksamhet ska gå till de välgörenhetsorganisationer som stiftelsen samarbetar med. Som sparare i GodFond väljer du själv, beroende på vilken distributör du sparar i, vilken organisation din andel av välgörenhetsmedlen i GodFond ska gå till. Valbara välgörenhetsorganisationer (se nedan) kvalificerar sig samtliga till Giva Sverige som är Sveriges ledande branschförening för tryggt och etiskt givande.

Sedan starten 2005 har GoodCause delat ut ca. 115 mkr till välgörenhet, varav GodFond, som lanserades i april 2009, genererat ca. 39 mkr. Under 2024 delas 7,0 mkr ut till välgörenhet, vilket motsvarar 100% av vinsten i GodFond i Sverige AB för verksamhetsåret 2023. 

När du som sparare röstar på vilken välgörenhetsorganisation din andel ska gå till, viktas din röst  med hur stor din investering är som andel av förvaltat kapital. Detta innebär att ju större din investering är, desto mer kan du påverka fördelningen. För dem som inte röstar styrs medlen till välgörenhetsorganisationerna enligt hur övriga sparare röstar, vilket medför att du genom din röst får större genomslag än vad ditt eget sparande i sig motiverar.  

Välgörenhetsmedlen finansieras genom förvaltningsavgiften

Välgörenhetsmedlen som GodFond genererar täcks genom fondens förvaltningsavgift om 0,85%. Av denna avgår i huvudsak en del till kostnader hänförliga till Storebrand Fonders förvaltning. Om man sparar via distributör går en del av förvaltningsavgiften även till dessa, vilka i regel givit specialtariffer för det goda syftet (i vissa fall kostnadsfritt). Resterande del av förvaltningsavgiften (merparten) går till GodFond i Sverige AB, där grundprincipen är att 100% av de årliga vinsterna kanaliseras till välgörenhet. Denna princip har kunnat efterlevas historiskt.

Överskottet i GodFond i Sverige AB som delas ut till välgörenhet, ska inte förväxlas med värdetillväxten och utdelningarna i aktiefondens portföljbolag. Dessa kommer spararen till godo till 100% efter att förvaltningskostnaderna för fonden (som täcker välgörenhetskomponenten) har erlagts. Utdelningar från portföljbolagen återinvesteras till 100% i GodFond Sverige & Världen. Sparare som varit med sedan fondens första handelsdag, 22 april 2009, har fram till och med Q1 2023 erhållit en genomsnittlig årsavkastning om 10,9%  utöver att de bidragit till att ca. 32 mkr kunnat skänkas till välgörenhet.

Välgörenhet med årlig regelbundenhet

GodFond ses av många av dess investerare som ett sätt att kontinuerligt (årligen), med automatik, bidra till välgörenhet samtidigt som man tar del av avkastningen i en hållbar och väldiversifierad aktieportfölj. Se viktig information. Valbara välgörenhetsorganisationer är följande:

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan minska kraftigt i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. På www.storebrandfonder.se hittar du faktablad och informationsbroschyr om Godfond i Sverige & Världen.

Denna hemsida är inte menad att uppfattas som ett erbjudande, rekommendation eller råd om köp eller försäljning av finansiella instrument. Individer som vill ha investeringsråd rekommenderas att ta kontakt med en licensierad finansiell rådgivare.