Om Fonden​

Hållbar aktiefond med välgörenhetskomponent

Hållbar aktiefond med välgörenhets-komponent

GodFond Sverige & Världen är en väldiversifierad aktiefond med hållbar profil som tagits fram med syftet att kunna utgöra en bas eller ett komplement i aktiesparandet för sparare som långsiktigt tror på aktier. Per utgången av 2023 har fonden genererat en genomsnittlig årsavkastning om 11,0% efter förvaltningsavgifter sedan dess lansering 22 april 2009. Utöver det har GodFond, via förvaltningsavgiften, kunnat generera 39 mkr till välgörenhet av spararnas val. Fonden förvaltas av Storebrand Fonder (tidigare SPP Fonder), är valbar i PPM och kan köpas och säljas på daglig basis. Per 31 december 2023 uppgick det förvaltade kapitalet till ca. 1 650 mkr (1 415).

Väldiversifierad

Aktiviteten i fondförvaltningen söker att upprätthålla en geografisk sammansättning om ca. 50% Sverige och 50% globalt, inklusive tillväxtmarknader, under bibehållande av fondens hållbarhetskriterier. GodFond är mycket diversifierad och innehåller i normalfall fler än 500 aktietitlar.

Aktiv men ändå Indexnära

GodFond Sverige & Världen utgår till 50% från MSCI All Countries (ca. 3.000 aktier) och 50% från OMXSB (ca. 100 företag). Genom hållbarhetsarbetet i Storebrand Fonders förvaltning exkluderas sedan företag medan andra inkluderas/viktas upp enligt en optimeringsmetodik som gör att önskad närhet till utgångsindex upprätthålls. Vidare finns en aktivitet i förvaltningen som återställer den önskade geografiska sammansättningen. Om Svenska aktier t.ex. tappar i värde relativt världen, säljs aktier i ’världen’ och fonden köper de relativt lägre prissatta aktierna i Sverige och vice versa.

Spararen i fokus

Alltsedan fondens start har fokus varit på en effektiv förvaltning och en tydlig avgiftsstruktur i en bransch som i övrigt ofta är svårgenomtränglig med inslag av olika kommissioner, kick-backs och incitament som inte sällan är på bekostnad av spararens intressen. För grundarna av GodFond, som alltjämt är stora investerare i fonden, har det varit en hjärtefråga att spararens intressen är i fokus och att så mycket som möjligt av förvaltningsavgiften kan gå till välgörande ändamål.

Storebrand Fonder

Sedan 2014 ansvarar Storebrand Fonder för såväl förvaltning som distribution av GodFond Sverige & Världen. Detta skapar trygghet för fondspararen och stordriftsfördelar i förvaltningen, där mer medel kan skänkas till välgörenhet jämfört med förvaltning in-house. Storebrand Fonder är en etablerad och stor branschaktör med gott renommé inom hållbarhet, där bolaget har erhållit flertalet utmärkelser. Merparten av GodFond Sverige & Världens förvaltningsavgift (0,85%) går till GodFond i Sverige AB, vars överskott skänks till välgörenhet. Fondfakta erhålls genom Storebrand Fonder, se fondfakta nedan.

0 M

Välgörenhet

32 mkr till välgörenhet sedan start. 99 mkr från GoodCause totalt.

0 %

Avkastning

Genomsnittlig årsavkastning efter förvaltningskostnader per Q1 2023.

400

Diversifiering

Stor riskspridning. Fler än 500 noterade aktier från Sverige och världen.

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan minska kraftigt i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. På www.storebrandfonder.se hittar du faktablad och informationsbroschyr om Godfond i Sverige & Världen.

Denna hemsida är inte menad att uppfattas som ett erbjudande, rekommendation eller råd om köp eller försäljning av finansiella instrument. Individer som vill ha investeringsråd rekommenderas att ta kontakt med en licensierad finansiell rådgivare.