Hållbarhet

Hållbarhetsarbetet centralt i GodFond

GodFond önskar bidra till en bättre värld inte bara genom välgörenhetskomponenten i fonden utan också genom placeringsinriktningen i sig. Det aktiva hållbarhetsarbetet som görs i GodFond är därför en central del av fondens profil.

GodFond i Sverige & Världen är fossilfri och var som sådan pionjär i SPP Fonders utbud. Hållbarhetsarbetet i GodFond i Sverige & Världen baseras på hållbarhetsmetodiken som tillämpas även för SPP Fonders övriga produkter. Denna har FN:s 17 globala hållbarhetsmål som övergripande ledstjärna. Se alla 17 hållbarhetsmål i bildspelet nedanför.

Hållbarhetsarbetet delas in i ”välja bort”, ”välja in”, ”påverka”.

Välja bort bolag

Exkludering av bolag sker norm- och produktbaserat. Företag som bryter mot internationella lagar och konventioner såsom mänskliga rättigheter och folkrätt, gör sig skyldiga till allvarlig klimat- och miljöskada eller som är skyldiga till ekonomisk brottslighet och korruption exkluderas. Vidare väljs bolag bort vars omsättning till mer än fem procent består av produktion och/eller distribution av vapen, tobak, alkohol, spel, pornografi, cannabis och fossila bränslen. Även bolag med stora fossilreserver exkluderas.

Välja in

Det främsta verktyget för SPP Fonder för att välja in och vikta upp bolag ur ett hållbarhetsperspektiv är en rating som tagits fram, där ca. 4 500 bolag världen över ges ett hållbarhetsbetyg mellan 0-100 baserat på externa och interna analyser. Denna rating beaktar inte bara nuläget i företagens hållbarhet utan tar hänsyn även till det arbete som görs för att uppnå en högre hållbarhet.

I Godfond Sverige & Världen mäts innehavsbolagens utsläpp i koldioxidekvivalenter och du kan som sparare själv följa koldioxidavtrycket som ditt sparande i fonden ger upphov till.

Genom SPP Fonders optimeringsmetodik kan, trots ovan exkluderingar, inkluderingar och omviktningar önskad närhet till referensindex uppnås.

Påverkan

SPP Fonder använder sin position som ägare till att påverka bolag i en mer hållbar riktning. Genom engagemang, direkt dialog, samverkan med andra investerare och röstning. Detta arbete sker inte specifikt för GodFond i Sverige & Världen utan för SPP Fonders totala fondkapital.

Läs mer om hållbarhet i informationsbroschyren för GodFond Sverige & Världen som finns på www.sppfonder.se. Här finns också mer information om hållbarhetsarbetet hos SPP Fonder.

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan minska kraftigt i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. På www.sppfonder.se hittar du faktablad och informationsbroschyr om Godfond i Sverige & Världen.

Denna hemsida är inte menad att uppfattas som ett erbjudande, rekommendation eller råd om köp eller försäljning av finansiella instrument. Individer som vill ha investeringsråd rekommenderas att ta kontakt med en licensierad finansiell rådgivare.